Na zajęciach pokażemy jak organizować przestrzeń nauczania w wymiarze indywidualnym i zespołowym. Będą omawiane przede wszystkim aspekty praktyczne, jak planować zajęcia i jak radzić sobie z trudnościami. Przećwiczymy też analizę SWOT: silne strony, słabe strony, szanse, okazje i zagrożenia.